Algemene voorwaarden

 1. Scope

De klant heeft verklaard de producten (de “producten”) en/of apparatuur (de “apparatuur”) van Total Safety bvba, BV, GmbH, Ltd (Total Safety) te willen huren of aankopen en/of heeft Total Safety verzocht de in de offerte, factuur of een ander bijgevoegd document beschreven veiligheidsdiensten (de “diensten”) uit te voeren. Onderhavige algemene voorwaarden (de “overeenkomst”) gelden voor alle producten, apparatuur en diensten die door Total Safety worden aangeleverd. Door de klant opgestelde orderformulieren dienen enkel ter informatie, om de producten, apparatuur of diensten in kwestie te omschrijven, en laten elke bepaling in deze overeenkomst ongewijzigd. De prijzen in het bijgevoegde document zijn onderhevig aan een jaarlijkse aanpassing.

 1. Selectie van apparatuur, producten en diensten

De klant moet zelf alle producten en apparatuur selecteren en dient ervoor te zorgen dat producten en apparatuur van omvang, ontwerp, capaciteit en fabricage volstaan voor diens eigen behoeften. Wat diensten betreft, moet de klant ook bepalen welk ervarings- en bevoegdheidsniveau en hoeveel personeel hij nodig heeft om de veiligheidsvereisten voor zijn project ingevuld te zien. Alle diensten worden in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen, -procedures en -instructies van de klant verstrekt. Tot de dienstverlening behoort het verstrekken van veiligheids- en/of gezondheidsdeskundigen als aanvulling op of uitbreiding van het veiligheids- of gezondheidspersoneel dat de klant in dienst heeft. Deze dient zich te schikken naar de specificaties van de klant. De klant dan weer staat in voor het aanbieden van de geschikte opleiding en supervisie. De klant heeft de diensten, producten en/of apparatuur vanuit zijn eigen inschatting geselecteerd en verklaart uitdrukkelijk zich niet door verklaringen, beweringen of garanties van Total Safety te hebben laten leiden.

 1. Gebruik van apparatuur of producten

De klant garandeert en verklaart dat iedereen die met de producten en/of de apparatuur werkt alle zowel theoretische als praktische instructies heeft gekregen om deze correct te gebruiken en de beperkingen ervan in te schatten. Als de klant de producten en de apparatuur aanvaardt, betekent dit dat zijn vertegenwoordigers, assistenten en medewerkers terdege en geheel werden opgeleid in het gebruik en de beperkingen ervan. De klant verklaart hierbij elke aansprakelijkheid voor het gebruik van de producten en de apparatuur op zich te nemen. De klant is geheel verantwoordelijk om de apparatuur die hij huurt zoals het hoort te verzorgen en onderhouden. De klant verklaart te zullen voldoen aan alle gebruiks- en onderhoudsinstructies en alle aanbevelingen van Total Safety, ook bijkomende instructies die op gestelde tijdstippen worden verstrekt, verder aan alle wetgeving met betrekking tot de bediening en het gebruik van de producten of de apparatuur, met inbegrip van maar niet uitsluitend wetgeving op gemotoriseerde voertuigen of OSHA-reglementering.

 1. Eigendom en gebruik van gehuurde apparatuur

De eigendom over de apparatuur blijft te allen tijde in handen van Total Safety als enige en uitsluitende eigenaar. De klant heeft met uitzondering van wat in onderhavig document beschreven staat geen recht of aanspraak op of belang in de apparatuur. De klant mag de apparatuur niet bevestigen op een manier waarop deze een onroerend goed wordt. De klant gebruikt de apparatuur enkel in zijn eigen gebouwen en zal onderhavige overeenkomst niet overdragen.
Evenmin mag hij de apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Total Safety verwijderen, onderverhuren, verhuren, overplaatsen, toewijzen, verkopen, aanpassen, wijzigen of bezwaren.

 1. Huurperiode

De apparatuur wordt per dag gehuurd. De huurperiode omvat alle kalenderdagen en gaat in op de dag dat de klant de apparatuur ontvangt, gesteld dat deze met het oog op afgifte de volgende werkdag werd geleverd. Ze loopt door onder de voorwaarden van deze overeenkomst tot de datum waarop Total Safety de apparatuur op een door Total Safety bepaalde locatie heeft ontvangen.

 1. Huur

De klant betaalt Total Safety voor het gebruik van de apparatuur volgens de tarieven op de bijgevoegde offerte of factuur, met inbegrip van het geldende btw-tarief. Total Safety factureert de klant op wekelijkse basis, te beginnen twee weken nadat de klant de apparatuur heeft ontvangen of, naargelang welke datum eerst komt, wanneer hij de apparatuur terugbezorgt. Indien de levering naast de apparatuur ook onderdelen omvat, wordt onmiddellijk voor de onderdelen een aparte factuur opgemaakt. Total Safety hanteert voor de prijsberekening zijn op dat ogenblik geldende tarieven. De huurprijs daalt niet naarmate de apparatuur minder lang werd gebruikt. Total Safety biedt geen korting op zijn huurtarieven indien de apparatuur tijdens de looptijd van onderhavige overeenkomst niet gebruiksklaar is door omstandigheden waarop Total Safety geen invloed heeft.

 1. Betaling

Alle betalingen dienen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren.

 1. Nalatigheidintrest

Indien een van de bedragen per de vervaldatum niet werd betaald, is de klant bereid om bovenop het bedrag van de laattijdige betaling per maand nog eens anderhalf percent (1,5%) over te maken. Daarenboven heeft Total Safety dan het recht om een einde te maken aan deze overeenkomst en alle in het kader daarvan gehuurde apparatuur onmiddellijk terug in zijn bezit te nemen. Total Safety kan de kosten en redelijke erelonen terugvorderen die het heeft besteed om onder onderhavige overeenkomst verschuldigde bedragen op te eisen.

 1. Kosten voor herkalibratie/onderhoud

Bovenop de huur dient de klant eenmaal of na gebruik de kost voor herkalibratie/onderhoud te vergoeden. De klant levert alle vereiste opslagvoorzieningen of beschermingshoezen aan. Indien Total Safety oordeelt dat het onderhoud van de apparatuur wat als gevolg van slijtage normaal is overstijgt, kan Total Safety deze bijkomende kosten bij de klant in rekening brengen.

 1. Waarborg

Voorafgaand aan de huur van de apparatuur kan Total Safety de klant vragen om een waarborg neer te leggen dan wel om alle apparatuur vooraf te betalen, bij wijze van garantie dat de klant al zijn hier opgesomde verplichtingen nakomt. Wanneer deze overeenkomst afloopt en de klant de apparatuur zoals het hoort terugbezorgt, krijgt deze de waarborg terugbetaald na aftrek van alle bedragen die de klant aan Total Safety verschuldigd is. Dergelijke bedragen kunnen een vergoeding zijn voor het schoonmaken, opnieuw kalibreren, ontsmetten, onderhouden of vervangen van de apparatuur. Een waarborg ontslaat de klant niet van zijn verplichting om de huur tijdig te betalen en komt niet in de plaats van maar bovenop huurbedragen.

 1. Belastingen en vergoedingen

De klant is bereid tot betaling en voldoening van alle verschuldigde belastingen en bijdragen van gelijk welke aard opgelegd door een federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheid, die deze op een zeker tijdstip heft en/of oplegt naar aanleiding van de producten, de huur van de apparatuur, of van de diensten. Verder betaalt de klant eventuele interesten en boetes op zulke belastingen of bijdragen, vrijwaart en beschermt hij Total Safety, diens opvolgers en rechtverkrijgenden geheel van en tegen dergelijke belastingen, overheidsbijdragen, interesten en boetes daarop en laat hij niemand rechten uitoefenen op de apparatuur.

 1. Levering

Gehuurde apparatuur wordt FOB geleverd. Tenzij de klant Total Safety binnen achtenveertig (48) uur na inbezitneming van de apparatuur het tegendeel meldt, wordt er definitief vanuit gegaan dat de apparatuur de klant in goede bedrijfstoestand heeft bereikt. Het is de klant verboden om upgrades te doen, technische wijzigingen te installeren of niet-routinematige onderhouds-, aanpassings- of herstelactiviteiten te ondernemen zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Total Safety. Total Safety of diens vertegenwoordiger heeft te allen tijde het recht om de apparatuur te inspecteren.

 1. Gehuurde apparatuur terugbezorgen en onderhouden

Aan het einde van de huurperiode dient de klant de apparatuur op eigen kost aan Total Safety terug te bezorgen. Deze moet zich daarbij in goede bedrijfstoestand bevinden, de normale slijtage in acht genomen. De klant moet de hele apparatuur schoonmaken en ontsmetten in overeenstemming met elke vastgestelde vereiste en conform aan alle federale, regionale of lokale wetten, reglementen of veiligheidscodes, met inbegrip van maar niet uitsluitend de Occupational Safety and Health Act (OSHA) en de Resource, Conservation and Recovery Act (RCRA). Enkel Total Safety mag oordelen welke reparaties

en onderhoudswerken vereist zijn om de apparatuur voldoende hersteld en bedrijfsklaar te krijgen. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de klant.

 1. Niet-teruggave en late teruggave van apparatuur, verzekering

De klant moet er in alle omstandigheden voor zorgen dat Total Safety de apparatuur tijdens de looptijd van deze overeenkomst niet verliest of er schade aan lijdt als gevolg van een brand, overstroming, ongeval, explosie, van diefstal of op een andere manier en moet, mocht dit toch gebeuren, Total Safety daarvoor schadeloosstellen. Ten behoeve daarvan moet de klant de apparatuur op eigen kosten verzekeren tegen gebeurlijk verlies of verlies door een brand, overstroming, ongeval, explosie, door diefstal of op een andere manier, en aansprakelijkheid van eender welke aard, en moet hij bewijs van dergelijke verzekering overleggen. Indien de klant apparatuur om een of andere reden niet terugbezorgt, dient hij het bedrag van de catalogusprijs van dergelijk item binnen dertig (30) dagen na de aangifte van verlies aan Total Safety over te maken. Zo niet blijft de huur verder lopen. Mocht een eerder als “verloren” opgegeven item worden teruggevonden en binnen zestig (60) dagen

na de aangifte van verlies worden teruggebracht, krijgt de klant het bedrag dat hij daarvoor heeft betaald gecrediteerd, min vijftien percent (15%) aan heropnamevergoeding en eventuele onderhoudskosten.

 1. Teruggave van producten

De klant mag de producten in dezelfde toestand als waarin hij ze ontving binnen dertig (30) dagen na aankoop teruggeven, mits betaling van vijftien percent (15%) heropname-vergoeding, na aftrek van de verzendingskosten. Op maat gemaakte of speciale producten terugnemen doet Total Safety niet.

 1. Ingebrekestelling

Indien de klant nalaat omzichtig, veilig en correct met de apparatuur om te gaan en deze zo te bedienen, om misbruik en abnormale slijtage te vermijden, verzuimt of weigert zich aan de door Total Safety verstrekte gebruiksnormen te houden, weigert Total Safety te betalen voor schade aan de apparatuur door andere dan gewone slijtage bij correcte omgang en bediening, nalaat om te betalen maandelijkse bedragen te voldoen, insolvent wordt, een overdracht doet ten behoeve van de schuldeisers, het faillissement aanvraagt, onder curatele wordt gezet, niet voldoet aan een van de andere algemene voorwaarden in onderhavige overeenkomst of deze overeenkomst op een andere manier schendt, blijft hij krachtens de bepalingen hier in gebreke en mag Total Safety daarop al zijn rechten opeisen en rechtsmiddelen inzetten die krachtens onderhavige overeenkomst werden afgesproken of hem bij wet ter beschikking worden gesteld. Total Safety mag zonder vooraankondiging of vordering alle volgende stappen zetten, zou de klant in gebreke blijven: (1) de betaling van alle huurbedragen krachtens deze overeenkomst onmiddellijk opeisen, (2) een einde maken aan deze overeenkomst en het recht van de klant om de apparatuur in zijn bezit te houden en te gebruiken, (3) de locatie betreden waar de apparatuur zich mogelijk bevindt en deze zich op elke wettelijk toegestane wijze eigen maken en verwijderen, (4) van de klant eisen alle onder onderhavige overeenkomst te betalen huurbedragen te voldoen, samen met alle gemaakte kosten en uitgaven om de apparatuur te recupereren en (5) alle andere rechtsmiddelen inzetten die wettelijk zijn toegestaan. Verder is de klant bereid om op verzoek, zover wettelijk voorzien, alle vorderings- en gerechtskosten te betalen, met inbegrip van redelijke erelonen en juridische kosten die Total Safety heeft gemaakt.

 1. Garantie

Total Safety biedt de garantie dat alle onder deze overeenkomst verkochte producten of apparaten (a) voldoen aan de schriftelijke specificaties van de klant, beschrijvingen en/of monsters, (b) nieuw zijn, tenzij anders door de klant gespecificeerd, en (c) niet belast zijn met enige rechten of andere vorderingen. Verder biedt Total Safety de klant alle productiegaranties en in het kader daarvan alle bijstand die bij dergelijke producten of apparatuur gebruikelijk is. Apparatuur of producten waaraan binnen één jaar een defect optreedt, zullen door Total Safety worden vervangen op voorwaarde dat deze tijdens de normale werkuren op diens reguliere bedrijfslocatie worden afgegeven, of op een andere locatie aangeduid door Total Safety. De dienstverlening verloopt nauwgezet, efficiënt, op een veilige en vakkundige manier zoals voorzien in de overeenkomst en algemeen in lijn met de geldende praktijken op het domein waar de dienstverlening zich afspeelt. Gebrekkige dienstverlening wordt herhaald. Tenzij hier anders vermeld, biedt Total Safety geen enkele garantie voor wat de diensten, producten of apparatuur betreft. De klant doet uitdrukkelijk afstand van elke andere expliciete dan wel impliciete aanspraak, met inbegrip van onder meer elke aanspraak betreffende het ontwerp, de kwaliteit of de toestand van de producten of de apparatuur, betreffende de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, alsmede van elke andere impliciete en wettelijk opgelegde aanspraak of andere garantie op de producten, de apparatuur of een deel daarvan.

 1. Enige rechtsmiddelen

De enige rechtsmiddelen waarop de klant beroep kan doen in geval van weigering van garantie, onrechtmatig gedrag, contractbreuk of enige andere aanleiding tot actie tegen Total Safety, diens vertegenwoordigers, agenten of medewerkers blijven in voorkomend geval beperkt tot de hier omschreven garantie. De klant begrijpt duidelijk en stemt ermee in dat hij geen enkel ander rechtsmiddel (met inbegrip van maar niet uitsluitend eisen tot vergoeding voor schade van incidentele, bijzondere, indirecte of punitieve aard door gelijk welke oorzaak, persoonlijke letsels, schade aan eigendom of verlies van incidentele, bijzondere, indirecte of punitieve aard) ter beschikking heeft.

 1. Schadeloosstelling van de klant

Total Safety en de klant zullen elkaar zover wettelijk toegestaan schadeloosstellen voor, verdedigen tegen en vrijwaren voor alle claims, eisen, klachten of acties door derden (waaronder medewerkers van de partijen of overheidsagentschappen) als gevolg van of in verband met alle verstrekte diensten (inclusief lichamelijke letsels, overlijden, schade aan eigendom of aan het milieu), indien deze voortkomen uit nalatigheid, opzettelijk wangedrag, schending van deze overeenkomst of een overtreding van de wet vanwege dan wel door de schadeloossteller. Verder gaan de partijen akkoord om, als ze beide in overtreding of nalatig zijn, elkaar schadeloos te stellen in verhouding tot hun relatieve overtreding of nalatigheid. De desbetreffende claims, eisen, klachten en acties omvatten alle schikkingen, verliezen, verplichtingen, boetes, juridische kosten, redelijke erelonen, schadeloosstellingen, geldstraffen en andere gerechtskosten als gevolg van of in verband met dergelijke claims, eisen, klachten of acties. Geen van beide partijen is ooit jegens de tegenpartij aansprakelijk voor eventueel gederfde winsten, verlies van gebruik, kosten voor de aankoop van goederen of diensten ter vervanging, of voor eender welke schade van onrechtstreekse, bijzondere, incidentele, punitieve of indirecte aard op grond van een overeenkomst, een ongeoorloofde handeling of een andere reden die een aanspraak motiveert.

 1. Verzekering

Voor alle diensten die Total Safety verstrekt kan de klant vragen om in de verzekeringspolis van Total Safety ook als verzekerde te worden opgenomen, tenminste voor wat de volgens onderhavige overeenkomst verplichte indekking door Total Safety betreft.

 1. Schadeloosstelling van Total Safety

In het kader van de aankoop of huur van alle producten en apparatuur moet de klant Total Safety schadeloosstellen voor, vrijwaren voor en verdedigen tegen alle claims, acties en schade, met inbegrip van redelijke erelonen, die voortkomen uit de producten en/of de apparatuur en hun respectieve gebruik, bezit, bediening, toestand, onderhoud of teruggave, met inbegrip van onder meer alle claims naar aanleiding van de vermeende nalatigheid of strikt genomen aansprakelijkheid van Total Safety of omstandigheden die geheel of deels werden veroorzaakt dan wel ingeleid door Total Safety. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van onderhavige overeenkomst van kracht.

 1. Verpakking

Total Safety poogt om alle verzendingen te verpakken of klaar te maken zodat zij tijdens het transport niet kapotgaan, roesten of beschadigd raken, zonder hiervoor echter borg voor te kunnen staan. Total Safety neemt op geen van de verzendingen een verzekering tegen schade of verlies, tenzij de klant daarom schriftelijk heeft verzocht. Op basis van de schriftelijke instructies van de klant, die Total Safety zo goed mogelijk opvolgt, sluit Total Safety een verzekering af. In dergelijk geval treedt Total Safety echter enkel op als verbinding tussen de verzekeraar en de klant, en neemt het geen enkele verantwoordelijkheid op zich.

 1. Tekeningen

Alle tekeningen, diagrammen, specificaties en ander materiaal dat Total Safety overlegt en als vertrouwelijk is omschreven voor wat het gebruik en het onderhoud van geleverde stukken betreft is net als de informatie daarin eigendom van Total Safety. Zulk materiaal is met inzet van veel middelen ontwikkeld en bevat handelsgeheimen van Total Safety. De klant mag dergelijk materiaal niet kopiëren of verspreiden, behalve dan onder zijn medewerkers die de stukken voor de uitvoering van hun taken mogen gebruiken. Dergelijk

materiaal over de stukken dat Total Safety rechtstreeks aanlevert (behalve informatie die geacht wordt tot het publieke domein te behoren of die wordt vrijgegeven overeenkomstig juridische actie van overheidswege) wordt in vertrouwen ontvangen. De klant moet er redelijkerwijs op toezien dat dergelijke informatie vertrouwelijk blijft.

 1. Overmacht

Indien een van beide partijen niet in staat is om haar verplichtingen onder deze overeenkomst of een serviceorder als gevolg van overmacht uit te voeren en de benadeelde partij de tegenpartij verwittigt, kan de serviceorder of een specifieke dienst door de benadeelde partij worden beëindigd indien deze aan de tegenpartij meldt dat het geval van overmacht zo lang duurt dat de benadeelde partij onder deze overeenkomst geen prestaties meer kan leveren. Een geval van overmacht houdt in het kader van dit artikel een gebeurtenis in die buiten de wil van de benadeelde partij plaatsvindt en die partij ervan weerhoudt aan haar verplichtingen onder deze overeenkomst te voldoen, met inbegrip van onder meer aardbevingen, orkanen, branden en andere natuurrampen; situaties van oorlog, terrorisme, rellen, burgeroorlog, blokkades, oproer of volksopstanden; dan wel handelingen door overheidsorganen, instanties of andere overheden die wettige prestaties onder deze overeenkomst onmogelijk maken.

 1. Gehele overeenkomst

De hierin omschreven bepalingen vormen de gehele overeenkomst tussen Total Safety en de klant voor wat de producten, apparatuur en de diensten betreft en mogen tenzij schriftelijk met ondertekening door beide partijen niet worden gewijzigd.

 1. Geldende wetgeving, rechtsgebied en rechtsbevoegdheid

Onderhavige overeenkomst dient te worden uitgevoerd en geïnterpreteerd op grond van de wetgeving van het land waar de werkzaamheden binnen de opgestelde overeenkomsten plaatsvinden en moeten plaatsvinden, met uitzondering van de rechtskeuze of juridische bepalingen die daarmee mogelijk in tegenstrijd zijn. Elke actie of procedure met de bedoeling een bepaling af te dwingen van, of op basis van een recht dat voortkomt uit onderhavige overeenkomst kan aanhangig worden gemaakt bij de rechtbanken van het land waar de werkzaamheden plaatsvinden. Daarbij stemt elk van de partijen in met de rechtsbevoegdheid van dergelijke rechtbanken voor zulke actie of procedure en tekenen zij geen bezwaar aan tegen het rechtsgebied waar de procesvoering plaatsvindt.